Vedtægter

§1 NAVN OG FORMÅL

Foreningens navn er Rollespilsklubben KIMBRI.

Foreningen har hjemsted i Odder Kommune.

Foreningens formål er at give børn og unge mulighed for udøvelse af Live Rollespil i lokalområdet i fritiden.

Foreningen bygger på frivillige, forpligtende fællesskaber båret af det enkelte medlems lyst, glæde og engagement i forhold til den fælles idé.§1A VÆRDIGRUNDLAG

Foreningen virker ud fra værdierne respekt, anerkendende adfærd og rummelighed, som efter vores opfattelse bidrager til at skabe de bedste rammer for en positiv oplevelse i et forpligtende fælleskab.

Det er vores overbevisning, at vi ved at være rummelige, anerkendende og vise respekt kommer til at fremstå som gode engagerede rollemodeller.

Ved ordet ”at have respekt” forstår vi:

• at værdsætte andre, have tillid til hinanden, tolerance og fælleskab, og se styrken i hinandens forskelligheder.

Ved ”anerkendende” forstår vi:

• at vi igennem en oprigtig og ligeværdig kommunikation accepterer alle på deres egne præmisser.

Ved ”rummelighed” forstår vi:

• at vi er åbne for dialog og menneskelig forskellighed, som skaber trygge rammer for den enkelte i fælleskabet.


§2 OMRÅDE

Live Rollespil gennemføres i skovområde beliggende i Odder Kommune.

Området ejes af kommunen, som stiller det til rådighed for Rollespilsklubben Kimbri.


§3 DRIFTEN

Foreningens drift gennemføres ved hjælp af medlemskontingenter, kommunale tilskud og evt. sponsorstøtte.

Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen for ét år ad gangen.


§4 REGNSKAB

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Foreningens økonomiske midler/værdier kan alene anvendes til foreningens formål og må ikke trækkes ud af foreningen.

Bestyrelsen foranlediger årsregnskab og status udarbejdet således, at dette foreligger senest den 31. januar i det på regnskabsåret følgende år.

Regnskabet revideres og påtegnes af den på generalforsamlingen valgte revisor.


§5 HÆFTELSE (NY PARAGRAF)

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, dog følges almindelige danske retsregler.


§6 TEGNINGSREGLER (NY PARAGRAF)

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening i alle anliggender.

Formanden og/eller kassereren kan af den samlede bestyrelse få fuldmagt til via homebanking at betale foreningens regninger.


§7 DAGLIG LEDELSE (TIDL. § 5)

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 5 menige medlemmer, heraf 2 game masters samt 2 børn (spillere).

Bestyrelsens formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 1 menigt medlem er forældre til spillere (medlemmer). Bestyrelsen betaler ikke medlemskontingent til foreningen. Børn af forældre der er medlem af bestyrelsen betaler i henhold til gældende minimum, således der opnås tilskud til bestyrelsesbørn (p.t. er satsen 150,00 kr. pr. barn).

Bestyrelsen vælges af foreningens medlemmer for 2 år ad gangen. 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal og 5 vælges i ulige årstal.

Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Formand, næstformand og kasserer skal være over 18 år.

Personer, der samtidig er medlem af bestyrelser i fonde/selskaber/ foreninger eller advokater, revisorer o.l. rådgivere for ansatte i fonde/selskaber/foreninger eller andre virksomheder, der ejer, udlejer eller kontrollerer udlejning af lokaler til foreningen, kan ikke sidde i bestyrelsen. Ovennævnte omfatter dog ikke fonde/selskaber/foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge.

Bestyrelsen konstituerer sig på først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsesarbejdet omhandler følgende aktiver:

•Bål mad

•Vedligeholdelse af borge

•Lejlighedsvis deltagelse i rollespillet

•Domæne navn www.kimbri.dk administreres af kasseren og domænenavnet ejes af foreningen Kimbri.


§8 GENERALFORSAMLING (TIDL. § 6)

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden den 1. april. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne via foreningens hjemmeside www.kimbri.dk samt via annonce i dagspressen.

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:


1.Valg af dirigent

2.Formanden aflægger beretning

3.Kasseren fremlægger regnskabet til godkendelse

4.Behandling af indkomne forslag

5.Fastsættelse af det årlige kontingent

6.Valg af bestyrelse

7.Valg af suppleanter

8.Valg af revisor og revisorsuppleanter - revisor skal være uvildig og må ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.


Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent og været medlem i min. 3 måneder har stemmeret.

Der kan til enhver tid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen (med 14 dages varsel), hvis denne finder det nødvendigt eller hvis mindst 3 medlemmer fremsætter begæring herom.


§9 OPTAGELSE AF MEDLEMMER (TIDL. § 7)

Alle, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlemmer.

Bestyrelsen kan fastsætte et maksimum for antallet af medlemmer og samtidig oprette en venteliste.

Ethvert medlem kan ekskluderes, hvis der er restance i medlemskontingentet på mere end 3 måneder, eller hvis medlemmet opfører sig på en sådan måde, at foreningens virksomhed skades.

Kontingent skal betales en gang årligt dog senest den 1. marts.

Mindste aldersgrænse er 10 år.


§10 VEDTÆGTSÆNDRINGER (TIDL. § 8)

Ændringer i vedtægterne kan kun finde sted, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på enhver generalforsamling.


§11 OPLØSNING AF FORENINGEN (TIDL. § 9)

Opløsning af foreningen kan vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Procedure i øvrigt i henhold til paragraf 8.


§12 EVENTUEL FORMUE (TIDL. § 10)

Ved foreningens opløsning skal en eventuel formue anvendes til almennyttigt formål for børn og unge i Odder Kommune – nærmere bestemmes på den ekstraordinære generalforsamling i forbindelse med opløsningen.

Formuen kan under ingen omstændigheder tilfalde en enkeltperson.

Nærværende vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling den 26. februar 2013 og erstatter tidligere vedtægter, vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28. november 2006.